جناب آقای مهندس رضا صادق بيان

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41161

تاریخ ورود به سازمان : 20/7/1388
 


شماره پروانه: 41161
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/7/18
تاریخ پایان اعتبار: 1398/7/18
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2