جناب آقای مهندس حميدرضا خردمند

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41158

تاریخ ورود به سازمان : 14/7/1388
 
ايميل : kheradmand_71@yahoo.com