جناب آقای مهندس سيد مجيد بدخشيان

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41157

تاریخ ورود به سازمان : 13/7/1388