جناب آقای مهندس سهراب نصيري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41156

تاریخ ورود به سازمان : 12/7/1388