جناب آقای مهندس مهران خانعلي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41155

تاریخ ورود به سازمان : 13/7/1388
 


شماره پروانه: 41155
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1397/5/18
تاریخ پایان اعتبار: 1400/5/18
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: اجرا
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3