جناب آقای مهندس رضا ظريف پور

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41149

تاریخ ورود به سازمان : 5/7/1388