جناب آقای مهندس امير حسين شاهين پرور

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41148

تاریخ ورود به سازمان : 5/7/1388
 


شماره پروانه: 41148
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/8/8
تاریخ پایان اعتبار: 1398/8/8
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2