جناب آقای مهندس ياسر برادران قندي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41145

تاریخ ورود به سازمان : 25/6/1388