جناب آقای مهندس رسول شمسي اژيه

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41143

تاریخ ورود به سازمان : 6/6/1395