جناب آقای مهندس بهنام افشاري بادجاني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41141

تاریخ ورود به سازمان : 16/6/1388