جناب آقای مهندس عبدالکريم سنايي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41139

تاریخ ورود به سازمان : 7/6/1388