جناب آقای مهندس مهدي جمالي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41138

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1385