جناب آقای مهندس اکبر سياره مقدم

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41136

تاریخ ورود به سازمان : 31/5/1388
 


شماره پروانه: 41136
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/8/23
تاریخ پایان اعتبار: 1398/8/23
رسته 1: پي جويي و اکتشاف و استخراج
زمینه اول رسته 1: نقشه برداري
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1:
پایه زمینه دوم رسته 1: