جناب آقای مهندس محمد حسن جعفري حاجي آبادي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41133

تاریخ ورود به سازمان : 21/5/1388