جناب آقای مهندس عليرضا پوران

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41131

تاریخ ورود به سازمان : 18/5/1388