جناب آقای مهندس مهدي مومن زاده

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41130

تاریخ ورود به سازمان : 10/5/1388
 


شماره پروانه: 41130
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1390/3/22
تاریخ پایان اعتبار: 1393/3/22
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3