جناب آقای مهندس ايمان عمران پور شهرضا

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41125

تاریخ ورود به سازمان : 25/4/1388
 


شماره پروانه: 41125
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/7/21
تاریخ پایان اعتبار: 1398/7/21
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3