جناب آقای مهندس موسي حسيني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41123

تاریخ ورود به سازمان : 23/4/1388