جناب آقای مهندس صادق جمالي جغداني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41122

تاریخ ورود به سازمان : 23/4/1388