جناب آقای مهندس عروجعلي احمدي اسکندري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41120

تاریخ ورود به سازمان : 17/4/1388