سرکار خانم مهندس مريم خسروي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41119

تاریخ ورود به سازمان : 13/4/1388
 


شماره پروانه: 41119
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1390/6/13
تاریخ پایان اعتبار: 1393/6/13
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3