جناب آقای مهندس آرمين قاسم پور بهري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41118

تاریخ ورود به سازمان : 13/4/1388