جناب آقای مهندس علي فخر

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41117

تاریخ ورود به سازمان : 10/4/1388