جناب آقای مهندس رضا مختاري فر

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41116

تاریخ ورود به سازمان : 7/4/1388