جناب آقای مهندس حسين شجاعي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41115

تاریخ ورود به سازمان : 3/4/1388
 


شماره پروانه: 41115
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1396/4/2
تاریخ پایان اعتبار: 1399/4/2
رسته 1: پي جويي و اکتشاف و استخراج
زمینه اول رسته 1: نقشه برداري
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1:
پایه زمینه دوم رسته 1: