جناب آقای مهندس عليرضا افشاري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41114

تاریخ ورود به سازمان : 11/3/1388