جناب آقای مهندس سجاد شهيدي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41112

تاریخ ورود به سازمان : 10/3/1388
 


شماره پروانه: 41112
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1396/10/11
تاریخ پایان اعتبار: 1399/10/11
رسته 1: پي جويي و اکتشاف و استخراج
زمینه اول رسته 1: نقشه برداري
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1:
پایه زمینه دوم رسته 1: