جناب آقای مهندس نجفعلي وزيري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41111

تاریخ ورود به سازمان : 10/3/1388