جناب آقای مهندس حميد توکلي قلعه تکي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41110

تاریخ ورود به سازمان : 9/3/1388