جناب آقای مهندس محمدصادق باباييان

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41107

تاریخ ورود به سازمان : 4/3/1388
 


شماره پروانه: 41107
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1394/6/15
تاریخ پایان اعتبار: 1397/6/15
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3