جناب آقای مهندس محمد صادق عظيمي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41105

تاریخ ورود به سازمان : 20/7/1393