جناب آقای مهندس حسين محمدي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41104

تاریخ ورود به سازمان : 28/2/1388