سرکار خانم مهندس سميرا زلقي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41102

تاریخ ورود به سازمان : 28/2/1388