جناب آقای مهندس محمد موذن صفايي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41100

تاریخ ورود به سازمان : 23/2/1388