جناب آقای مهندس ابوطالب رضائي حاجي آبادي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41099

تاریخ ورود به سازمان : 22/2/1388