سرکار خانم مهندس نرجس سلگي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41098

تاریخ ورود به سازمان : 21/2/1388