جناب آقای مهندس محمود حاجيان حسين آبادي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41094

تاریخ ورود به سازمان : 5/2/1388
 


شماره پروانه: 41094
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1397/11/1
تاریخ پایان اعتبار: 1400/11/1
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: اجرا
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3