سرکار خانم مهندس الهه نصري نصر آبادي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41093

تاریخ ورود به سازمان : 7/2/1388