جناب آقای مهندس ابراهيم قاسمي ورنوسفادراني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41092

تاریخ ورود به سازمان : 29/1/1388
 


شماره پروانه: 41092
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/5/30
تاریخ پایان اعتبار: 1398/5/30
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3