جناب آقای مهندس مجيد مهدوي امين

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41090

تاریخ ورود به سازمان : 26/1/1388
 


شماره پروانه: 41090
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1394/3/24
تاریخ پایان اعتبار: 1397/3/24
رسته 1: کانه آرايي و فراوري
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3