جناب آقای مهندس سعيد کارشناس

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41089

تاریخ ورود به سازمان : 1/9/1384
 


شماره پروانه: 41089
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/4/2
تاریخ پایان اعتبار: 1398/4/2
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2