جناب آقای مهندس سيد احسان ميرلوحيان

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41088

تاریخ ورود به سازمان : 24/1/1388
 


شماره پروانه: 41088
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1394/10/19
تاریخ پایان اعتبار: 1397/10/19
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3