جناب آقای مهندس حمزه فرهاديان

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41082

تاریخ ورود به سازمان : 10/1/1388