جناب آقای مهندس محسن علي اکبري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41079

تاریخ ورود به سازمان : 10/12/1387