جناب آقای مهندس اصغر بزرگ

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41078

تاریخ ورود به سازمان : 7/12/1387
 


شماره پروانه: 41078
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1394/12/20
تاریخ پایان اعتبار: 1397/12/20
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3