جناب آقای مهندس قدرت اله ابراهيم زاده

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41073

تاریخ ورود به سازمان : 24/11/1387