جناب آقای مهندس حميد مهرابي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41072

تاریخ ورود به سازمان : 31/3/1383
 


شماره پروانه:
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1393/5/6
تاریخ پایان اعتبار: 1396/5/6
رسته 1: پي جويي و اکتشاف و استخراج
زمینه اول رسته 1: نقشه برداري
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1:
پایه زمینه دوم رسته 1: