جناب آقای مهندس مسعود حقداني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41071

تاریخ ورود به سازمان : 8/11/1387
 


شماره پروانه: 41071
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1396/10/25
تاریخ پایان اعتبار: 1399/10/25
رسته 1: پي جويي و اکتشاف و استخراج
زمینه اول رسته 1: نقشه برداري
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1:
پایه زمینه دوم رسته 1: