جناب آقای مهندس بهرام نوري زاد ساعدي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41070

تاریخ ورود به سازمان : 8/11/1387