جناب آقای مهندس مجيد واحد

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41068

تاریخ ورود به سازمان : 3/11/1387